Obchodní podmínky

Článek I.

Smluvní vztah
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o
ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „klient“) a
provozovatelem Wellness Hotel Beethoven, Beethovenova 1146, 430 01 Chomutov (dále jen
„ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování,
uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem, a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně
upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Před ustanoveními
těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive
písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách. Ubytovatel si přitom vyhrazuje
právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost
před těmito VOP.

Článek II.

Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování
2.1 Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím
svých internetových stránek www.hotelbeethoven.cz, prostřednictvím schválených
zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené
v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §
1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského
zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování.
Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo
jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o
ubytování.
2.2 Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových
stránkách ubytovatele www.hotelbeethoven.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po
ubytování a službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně (včetně
případného IČO a DIČ) a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím
rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout
Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.
2.3 Ubytovatel na základě obdržení klientovy Objednávky ověří kapacity a další podmínky a e-mailem klientovi zašle písemné potvrzení přijetí Objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele, kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k platbě s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, typ objektu k ubytování, počet, jména i příjmení a věk osob, vyčíslení případných slev a pokyny k platbě celkové ceny, storno- poplatků (bylo-li sjednáno). Dále jen „Rezervace“.
2.4 Klient je v případě akceptace doručené Rezervace ubytovatele povinen uhradit celkovou cenu
způsobem a za platebních podmínek uvedených v Rezervaci.
2.4.1 Záloha:
Byla-li ubytovatelem v platebních podmínkách Rezervace stanovena záloha na celkovou cenu, je
uzavřena smlouva o ubytování mezi klientem a ubytovatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP , a to na
ubytování a služby uvedené v Rezervaci. Neuhradí-li klient ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v
platebních podmínkách, platí, že klient podmínky Rezervace akceptoval a smlouva o ubytování byla
uzavřena. Nebyla-li záloha v platebních podmínkách Rezervace stanovena, je klient povinen uhradit
celkovou cenu ubytování a služeb ve lhůtě uvedené v platebních podmínkách Rezervace, jinak platí,
že na rezervaci se vztahují storno podmínky, které jsou součástí VOP.
2.4.2 Potvrzení rezervace:
Okamžikem potvrzení se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem garantovanou a
ubytovatel zasílá klientovi e¬mailové závazné potvrzení rezervace ubytování a služeb uvedených v
Rezervaci (dále jen „Potvrzená a garantovaná rezervace“ nebo také „Potvrzení rezervace“).
Okamžikem doručení Potvrzení rezervace klientovi se ubytovatel zavazuje klientovi poskytnout
ubytování a služby v rozsahu a za podmínek uvedených v Potvrzení rezervace. V případě, kdy klient
uhradil ubytovateli zálohu, ale neuhradil ve lhůtě doplatek celkové ceny ubytování a služeb, jedná se
o Potvrzenou a negarantovanou rezervaci.
Režim a následky Potvrzené a negarantované rezervace nebo Potvrzené a garantované rezervace je
dále uveden v odst. 6.6 článku VI. těchto VOP. Za přijetí Rezervace se nepovažuje přijetí s dodatkem
nebo odchylkou oproti podmínkám uvedeným v Rezervaci, ani když podstatně nemění podmínky
Rezervace.
2.5 Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či
počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné
nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí,
jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

Článek III.

Platební podmínky
3.1 Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb uvedených
v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo
Rezervace.
3.2 Platební podmínky a lhůta splatnosti celkové ceny se liší v závislosti na době před nástupem
klienta k ubytování.
3.3 Celková cena ubytování a služeb se hradí, není-li v těchto VOP nebo v Rezervaci uvedeno jinak,
zpravidla na místě a to buď v hotovosti nebo kreditní kartou přes terminál.

Článek IV.

Cena
4.1 Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj pro
počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena
objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako
celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.
4.2 Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s
výjimkou případů:
dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.),
neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,
dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty
když doba od odeslání Rezervace do nástupu na ubytování přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto
období dojde ke zvýšení cen ubytování a/nebo služeb ubytovatele, přičemž toto zvýšení celkové ceny
však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v Rezervaci.
4.3 Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky
sdělí ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek ubytovatele pro její
poskytnutí, uvedených v nabídce ubytovatele. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené ubytovatelem po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.
4.4 Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové
jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné
stanovit a uhradit cenu ubytování a služeb v měně EUR. Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz měny EUR stanovený ubytovatelem. Pro klienta a ubytovatele v případě objednávky ubytování a služeb je závazná cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené v kalkulaci v Rezervaci. V případě úhrady čerpané služby ubytovateli přímo na recepci ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku ubytovatele v Kč po přepočtení pevným kurzem EUR stanoveným ubytovatelem pro den čerpání služby.

Článek V.

Změny v rezervaci
5.1 V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi ubytování a/nebo službu
dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jiné ubytování a/nebo
náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému
ubytování a/nebo službě nebo poskytnout stejné ubytování a/nebo službu v náhradním termínu, je
ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě
povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto
změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání
služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen
bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto
zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v
souvislosti se smlouvou. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP
o storno-poplatku.
Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v
čerpání služby oznámena, nebo v případě ubytování neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od
doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.
5.2 V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě
odpovídající dohodnutým podmínkám je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.
5.3 V případě, že si klient objednal jednolůžkový pokoj nebo menší apartmán a byla mu doručena
Rezervace, bude mu účtována cena ubytování dle Rezervace i v případě, že mu bude poskytnut pokoj
nebo apartmán větší.
5.4 Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí
orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel
předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně
požadovatelného úsilí.

 

Článek VI.

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek
6.1 Smluvní strany se dohodly, že klient má právo kdykoli před nástupem na ubytování smlouvu o
ubytování vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností
ubytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na
odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů
podstatného porušení povinností ubytovatele, nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od
smlouvy ze strany ubytovatele z důvodů porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit
ubytovateli storno-poplatek.
6.2 Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení účinné
výpovědi kterékoli smluvní strany či odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele do dne nástupu na
ubytování, určeném v Rezervaci. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny
uvedené v Rezervaci. Při takové výpovědi či odstoupení:

v den příjezdu 100% storno poplatek z ceny ubytování
1. den před příjezdem 75% storno poplatek z ceny ubytování
2. den před příjezdem 50% storno poplatek z ceny ubytování
3. den před příjezdem 25 % storno poplatek z ceny ubytování
4. den před příjezdem 0% storno poplatek z ceny ubytování  

6.3 Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva
o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.
6.4 Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno-
poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo
odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování.
6.5 V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá
rezervovaný počet dnů ubytování a/nebo objednané služby dle Rezervace bez zavinění ubytovatele,
nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního
ubytování ani služby ve vztahu k ubytovateli a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové
ceny ubytování a služeb, uvedené v Rezervaci.
6.6 V případě, že se klient nedostaví k čerpání ubytování a služeb a jedná-li se ve smyslu odst. 2.4
článku II. těchto VOP o:
A. Potvrzenou a negarantovanou rezervaci – je ubytovatel marným uplynutím 18:00 hod.
(osmnácté hodiny) dne nástupu na ubytování uvedeném v Rezervaci oprávněn klientovi zrušit
Rezervaci, přičemž klient tím ztrácí nárok na poskytnutí ubytování a služeb dle Rezervace s následky
dle odst. 6.5 těchto VOP a ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování a/nebo službu jinému
klientovi ubytovatele.
B. Potvrzenou a garantovanou rezervaci – je ubytovatel oprávněn marným uplynutím 10:00 hod.
(desáté hodiny) dne následujícího po dni nástupu na ubytování uvedeném v Rezervaci, nebude-li mít
od klienta jinou zprávu, oprávněn klientovi zrušit Potvrzenou rezervaci, přičemž klient tím ztrácí
nárok na poskytnutí ubytování a služeb dle Potvrzené rezervace s následky dle odst. 6.5 těchto VOP a
ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování a/nebo službu jinému klientovi ubytovatele.
6.7 Po účinné výpovědi nebo odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen klientovi vrátit veškerá
plnění, která od něho přijal po započtení storno-poplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, nebyla-li celková výše plnění uhrazená klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do 14 dnů od doručení této výpovědi nebo odstoupení od smlouvy.
6.8 Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti
stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn
vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo
osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP,
ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré
mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele, je klient povinen uhradit
ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP.
6.9 Odstoupením či výpovědí smlouvy není dotčeno právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny
uvedené v Rezervaci, eventuálně storno-poplatku, práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z
porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po
zániku smlouvy.

 

Článek VII.

Práva a povinnosti klienta
7.1 Základními právy klienta jsou především:
právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle
Rezervace.
právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných
ubytovatelem. právo kdykoli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.
právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb
uvedených v Rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení
této osoby (nového klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v Rezervaci
a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a
nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a
administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta.
právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v
souladu s těmito VOP.
právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.
7.2 Základními povinnostmi klienta jsou zejména:
povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí
ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a
spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného
odkladu oznámit změnu těchto údajů.
klient s trvalým bydlištěm mimo ČR, vyplnit a podepsat registrační kartu cizinecké policie při registraci k ubytování povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.
povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou, zapsat je do programu ubytovaných na recepci ubytovatele a uhradit za takto
neuvedené osoby v Rezervaci cenu ubytování dle ceníku ubytovatele. V případě překročení
maximálního povoleného počtu osob pro daný pokoj a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby
užívající objekt neuvedené v Rezervaci, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro její
podstatné porušení a klienta, osoby ho provázející a další osoby z ubytování či čerpání služeb vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.
povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami
uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy
ubytovatele.
povinnost uhradit ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.
povinnost převzít od ubytovatele doklady nutné k čerpání ubytování a služeb.
povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání ubytování a/nebo služeb.
povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády
ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování a čerpání služeb ve Wellness hotelu. V
případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze
smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo
narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných klientů ubytovatele, je ubytovatel oprávněn
klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez
výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování
a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.
povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či
neomezovali čerpání ubytování a/nebo služeb jiných klientů ubytovatele.
povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho
provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku ubytovatele.
zvířata jsou povolena.
povinnost klienta doplatit ubytovateli rozdíl ceny po slevě uvedené v Rezervaci v případě, že klient
neprokáže ubytovateli při nástupu na ubytování a/nebo před nástupem na čerpání služeb splnění
podmínek pro poskytnutí slevy z ceny ubytování a/nebo služeb.
klient (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností
vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů
České republiky ze strany fyzických osob uvedených v Potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících.

Čláenk VIII.

Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů
8.1 Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb,
pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám
uvedeným v Rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v
případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu.
Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné
poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
8.2 Informace o mimosoudním řešení sporů – Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů
(ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících
služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869,
internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a
obchodu.

 

Článek IX.

Ostatní ustanovení
9.1 Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 14:00 hod. dne uvedeného v
Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den
ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 11:00 hod. V případě prodlení do 15:00 hod. s předáním
vyklizeného objektu klientem je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi prodlení smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).
9.2 Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami
Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným
pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.
9.3 Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních
klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných
službách ze strany jiných osob.
9.4 Parkovací plocha Wellness Hotelu Beethoven je hlídaná kamerovým systémemem.
9.5 Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním
formuláři umístěném na webové stránce www.hotelbeethoven.cz (dále jen „rezervační formulář“) a
jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky
www.hotelbeethoven.cz, pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle klient:
(i) potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném
projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím
webové stránky www.hotelbeethoven.cz) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech
souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle § 11,
12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil se s obsahem Informací [KB1] ke zpracování osobních
údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.hotelbeethoven.cz,
(ii) uděluje na základě předchozího poučení svůj souhlas:
se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ubytovatelem jako
správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem ubytovatel uzavře příslušnou
smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s
ubytovatelem na základě smlouvy, a to v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.hotelbeethoven.cz ) na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu, s využíváním elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.hotelbeethoven.cz), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení klientovi prostřednictvím elektronických prostředků ubytovatelem a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající
se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak ubytovatele, tak třetích osob uvedených v předchozím
odstavci.
9.6 Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky
www.hotelbeethoven.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) klient
potvrzuje, že se seznámil s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním
sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.hotelbeethoven.cz a byl tak ve smyslu
Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním
jeho osobních údajů. Více o ochraně osobních dat

Článek X.

Článek X.

Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří
obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.
10.2 Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této
formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.
10.3 Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou
formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových
stránkách ubytovatele www.hotelbeethoven.cz a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces
Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího
znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento
nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které
mu byly zaslány spolu s Rezervací.
10.4 Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně
oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na
platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.
10.5 V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními
předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a
případné spory řešit přednostně smírnou cestou.
10.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2022.

Wellness hotel Beethoven****

Beethovenova 1146
430 01 Chomutov

recepce@hotelbeethoven.cz

+420 774 775 599

Obchodní podmínky

Rezervace